Zakres usług

Bezpieczeństwo prawne par tej samej płci

Udzielamy wsparcia prawnego parom tej samej płci, które chcą zawrzeć związek partnerski/małżeński lub zabezpieczyć swoją sytuację prawną, również na wypadek śmierci.

Ochrona prawna związków tworzonych przez osoby LGBT w Polsce jest nadal bardzo ograniczona. Pary jednopłciowe nie mają możliwości zawierania małżeństw czy związków partnerskich. To naturalne, że życie rodzinne układają sobie za granicą, w tych państwach, gdzie wszystkie te prawa są dla nich dostępne bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Świadczymy pomoc prawną takim parom, w tym zwłaszcza w sprawach z elementem transgranicznym, w których wymagana jest znajomość nie tylko prawa polskiego, ale także przepisów prawa unijnego i międzynarodowego, jak również prawa krajowego państw, w których pary tej samej płci decydują się na sformalizowanie swojego związku.

 

Specjalizujemy się m.in. w sprawach dotyczących:

 

  • zawierania związku partnerskiego lub małżeństwa za granicą oraz zmiany nazwiska w Polsce – udzielamy porad prawnych w zakresie możliwości zawarcia związku partnerskiego i małżeńskiego za granicą; prowadzimy także postępowania w sprawach uznania w Polsce małżeństw i związków partnerskich zawieranych za granicą, a także postępowania dotyczące zmiany nazwiska na nazwisko partnerki / partnera;
  • pełnomocnictw, stosunków majątkowych między partnerkami / partnerami i testamentów – pomagamy zabezpieczyć stosunki prawne między osobami żyjącymi w związkach tej samej płci w Polsce, w tym zwłaszcza poprzez sformułowanie szczegółowych pełnomocnictw, umów regulujących stosunki majątkowe oraz testamentów.

 

Nasze sprawy:

 

Bezpieczeństwo prawne dzieci

Zapewniamy pomoc prawną w zabezpieczeniu sytuacji prawnej dzieci urodzonych dzięki wykorzystaniu in vitro i macierzyństwu zastępczemu, w tym w rodzinach LGBT.

Przepisy polskiego prawa nadal nie regulują sytuacji prawnej dzieci urodzonych dzięki wykorzystaniu in vitro lub macierzyństwa zastępczego (surogacji), w tym w rodzinach LGBT. Pomagamy uregulować sytuację prawną dzieci urodzonych w Polsce i za granicą.

 

Świadczymy pomoc prawną także w sprawach zagranicznej adopcji dzieci przez pary tej samej płci – tego typu rodziny nadal nie mają możliwości wspólnej adopcji dziecka w Polsce. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach transkrypcji (przeniesienia do polskiego rejestru stanu cywilnego) zagranicznych aktów urodzenia, potwierdzenia obywatelstwa polskiego czy wydania polskiego paszportu i dowodu osobistego dla dzieci.

 

Nasze sprawy:

 

Dyskryminacja i przestępstwa z nienawiści

Wspieramy osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową m.in. w zatrudnieniu, dostępie do usług, ochronie zdrowia czy edukacji, a także spotykające się z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami, w tym z mową nienawiści.

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową jest nadal powszechna w wielu obszarach życia społecznego w Polsce. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach dotyczących naruszenia zasady równego traktowania wobec osób LGBT, zwłaszcza w zakresie dyskryminacji w zatrudnieniu, dostępie do usług, ochronie zdrowia czy edukacji. Obejmuje ono również reprezentację we wszelkiego rodzaju sprawach, w których pojawia się zarzut dyskryminacji – w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz karnych.

 

Specjalizujemy się również w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Reprezentujemy naszych klientów i klientki na wszystkich etapach postępowania karnego.

 

Nasze sprawy:

 

  • sprawa „drukarza z Łodzi” – postanowienie Sądu Najwyższego rozstrzygające, że dyskryminacja w dostępie do usług jest wykroczeniem [więcej o sprawie];
  • ochrona dóbr osobistych – odpowiedzialność szkoły za nieprzeciwdziałanie homofobii względem jednego z uczniów [więcej o sprawie];
  • reprezentacja organizacji pozarządowych – pozew Paula Camerona przeciwko jednej z organizacji pozarządowych działających na rzecz osób LGBT [więcej o sprawie];
  • wolność zgromadzeń – uchylenie decyzji Prezydenta Lublina o zakazie marszu równości [więcej o sprawie].
Sprawy osób transpłciowych

Reprezentujemy osoby transpłciowe w postępowaniach sądowych w sprawach uzgodnienia płci prawnej. Świadczymy również pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych w sprawach zmiany oznaczenia płci prawnej w akcie urodzenia na podstawie zagranicznego dokumentu.

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu osób transpłciowych, które są obywatelami państw spoza Unii Europejskiej i zamierzają uzgodnić płeć w Polsce na podstawie orzeczenia zagranicznego sądu lub innego organu. Doradzamy także w sprawach dotyczących zmiany imienia i nazwiska osoby transpłciowej.

 

Nasze sprawy:

 

Sprawy rodzinne

Oferujemy reprezentację we wszelkiego rodzaju postępowaniach dotyczących życia rodzinnego osób LGBT, w tym w sprawach rozwodowych, o ustalenie pieczy nad dziećmi i kontakty z nimi, podział majątku, czy też w sprawach dotyczących alimentów.

Decyzja o zakończeniu związku (zarówno z osobą tej samej jak i przeciwnej płci) wiąże się niekiedy z koniecznością podjęcia działań prawnych służących uregulowaniu relacji pomiędzy dotychczasowymi partnerami / małżonkami oraz ich dziećmi. Należą do nich m.in. postępowania rozwodowe, o ustalenie pieczy nad dziećmi, o kontakty z dziećmi, o podział majątku, czy też postępowania o alimenty. W niektórych sytuacjach działania te obejmują także zabezpieczenie praw nowych partnerów rodziców, w tym m.in. poprzez zapewnienie im prawa do kontaktów z dzieckiem.

Nasze sprawy:

– postępowania rozwodowe;
– postępowania o ustalenie pieczy nad dziećmi i kontaktów z dziećmi;
– postępowania o podział majątku i ustanowienie rozdzielności majątkowej;
– postępowania alimentacyjne;
– sporządzanie dobrowolnych porozumień rodzicielskich pomiędzy rodzicami biologicznymi oraz rodzicami społecznymi.

Równe traktowanie w miejscu pracy

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla pracodawców w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania w miejscu pracy, a także reprezentację dla osób zatrudnionych, wobec których zasada ta została naruszona.

Przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza Kodeks pracy oraz tzw. ustawa równościowa nakładają na pracodawców konkretne obowiązki mające zapewnić przestrzeganie zasady równego traktowania w miejscu pracy, w tym ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową. Ochrona ta obejmuje zarówno osoby zatrudnianane na umowach o pracę, jak i osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych czy w ramach samozatrudnienia. Pracodawca, który wprowadza odpowiednie wewnętrzne polityki równościowe, z którymi powiązane są efektywne mechanizmy skargowe jest w stanie odpowiednio wcześnie identyfikować naruszenia, a także im przeciwdziałać, ograniczając tym samym ryzyko kosztownych i czasochłonnych postępowań sądowych. Z kolei pracownicy mogą żądać od pracodawcy zapewnienia im odpowiedniej ochrony przed tego rodzaju naruszeniami, a w przypadku, gdy okaże się ona nieskuteczna skierować sprawę do sądu.

Nasze sprawy:

– przeprowadzanie szkoleń dotyczących przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla pracodawców i pracowników w instytucjach prywatnych i publicznych, w tym uczelniach wyższych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych;
– analiza obowiązujących w miejscu pracy rozwiązań prawnych w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania oraz doradztwo w zakresie ich wzmocnienia;
– wprowadzanie kompleksowych polityk antydyskryminacyjnych i antymobbingowych w miejscu pracy, obejmujących m.in. skuteczne wewnętrzne mechanizmy skargowe;
– doradzanie i szkolenie członków komisji rozpoznających skargi pracowników na mobbing i dyskryminację,
– pierwsze w Polsce wygrane postępowanie o naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu ze względu na tożsamość płciową [więcej o sprawie].

Bezpieczeństwo podatkowe par tej samej płci

Udzielamy kompleksowego wsparcia podatkowego parom tej samej płci, które mimo braku systemowych rozwiązań w postaci związków partnerskich czy równości małżeńskiej chcą zabezpieczyć swoje finanse zarówno w sprawach bieżących, jak też na przyszłość (zaplanowanie wspólnych inwestycji, finansowe zabezpieczenie dzieci, zabezpieczenie na wypadek zakończenia związku czy śmierci partnera/partnerki).

Udzielamy kompleksowego wsparcia podatkowego parom tej samej płci, które mimo braku systemowych rozwiązań w postaci związków partnerskich czy równości małżeńskiej chcą zabezpieczyć swoje finanse zarówno w sprawach bieżących, jak też na przyszłość (zaplanowanie wspólnych inwestycji, finansowe zabezpieczenie dzieci, zabezpieczenie na wypadek zakończenia związku czy śmierci partnera/partnerki).

Posiadamy doświadczenie w udzielaniu porad oraz przygotowywaniu kompleksowych opinii (w oparciu o zaistniały stan faktyczny oraz przedstawione dokumenty) zawierających rekomendacje co do najwłaściwszych rozwiązań prawnopodatkowych.

Często pojawiające się tematy konsultacji:

 

Podatki a sprawy bieżące

 

Mimo nieadekwatności przepisów polskiego prawa podatkowego dla potrzeb par tej samej płci zawierają one kilka rozwiązań, które mogą okazać się przydatne w zabezpieczeniu spraw finansowych tej kategorii związków.

Z tego względu oferujemy poradnictwo dla partnerów/partnerek którzy planują prowadzić wspólne finanse czy gospodarstwo domowe. Zwrócenie uwagi na dobre praktyki, w tym polegające na właściwym dokumentowaniu wspólnych dochodów oraz wydatków może uchronić partnerów/partnerki od długotrwałych postępowań w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu związku, a także ograniczyć ryzyko zakwestionowania przesunięć majątkowych przez organy podatkowe.

 

Bezpieczeństwo podatkowe dzieci wychowanych w związkach tej samej płci

 

Brak systemowych rozwiązań dotyka nie tylko osoby tworzące związki tej samej płci, ale również ich dzieci. Obowiązujące przepisy prawne utrudniają właściwe zabezpieczenie relacji majątkowych pomiędzy rodzicami a ich dziećmi w ramach istniejących obecnie grup podatkowych.

Doradztwo podatkowe w tym obszarze obejmuje poradnictwo oraz przygotowanie opinii podatkowych, wspierające planowanie wydatków i ich dokumentowanie, a także dokonywanie przesunięć majątkowych między rodzicami oraz dziećmi.

 

Podatki a sprawy transgraniczne

 

W dobie migracji, stałego lub czasowego wykonywania pracy za granicą wiele par dzieli niejednokrotnie swoje życie między Polskę a drugi kraj. Taki sposób funkcjonowania może wiązać się z koniecznością analizy relacji majątkowych pod kątem wystąpienia transgranicznego opodatkowania dochodów osobistych.

Oferujemy wsparcie podatkowe obejmujące poradnictwo oraz przygotowanie opinii podatkowych dotyczących opodatkowania poszczególnych składników tak tworzonego majątku. Pomagamy partnerom/partnerkom rozeznać się w reżimach podatkowych właściwych dla poszczególnych źródeł majątku (np. opodatkowanie dochodu ze stosunku pracy lub działalności gospodarczej ze względu na rezydencję podatkową, opodatkowanie dochodów z majątku nieruchomego, darowizny między partnerami/partnerkami itp.), a także podjąć właściwe decyzje co do sposobu kształtowania takiego majątku.

Usług podatkowe w tym obszarze obejmują również ewentualne doradztwo w przypadku konieczności przygotowania zeznania podatkowego w Polsce.

 

Weryfikacja istnienia obowiązku podatkowego

 

W przypadku pojawienia się takiej potrzeby oferujemy partnerom/partnerkom osobną konsultację z doradcą podatkowym mającą na celu zweryfikowanie czy w danym stanie faktycznym nie występują elementy, które mogą powodować powstanie zobowiązania podatkowego. W przypadku wątpliwości oferujemy możliwość przygotowania i złożenia wniosku o wydanie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Krucza 5/11 lok. 45

00-548 Warszawa

 

Tel. +48 793 907 807

 

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło