Zakres usług

Bezpieczeństwo prawne par tej samej płci

Udzielamy wsparcia prawnego parom tej samej płci, które chcą zawrzeć związek partnerski/małżeński lub zabezpieczyć swoją sytuację prawną, również na wypadek śmierci.

Ochrona prawna związków tworzonych przez osoby LGBT w Polsce jest nadal bardzo ograniczona. Pary jednopłciowe nie mają możliwości zawierania małżeństw czy związków partnerskich. To naturalne, że życie rodzinne układają sobie za granicą, w tych państwach, gdzie wszystkie te prawa są dla nich dostępne bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Świadczymy pomoc prawną takim parom, w tym zwłaszcza w sprawach z elementem transgranicznym, w których wymagana jest znajomość nie tylko prawa polskiego, ale także przepisów prawa unijnego i międzynarodowego, jak również prawa krajowego państw, w których pary tej samej płci decydują się na sformalizowanie swojego związku.

 

Specjalizujemy się m.in. w sprawach dotyczących:

 

  • zawierania związku partnerskiego lub małżeństwa za granicą oraz zmiany nazwiska w Polsce – udzielamy porad prawnych w zakresie możliwości zawarcia związku partnerskiego i małżeńskiego za granicą; prowadzimy także postępowania w sprawach uznania w Polsce małżeństw i związków partnerskich zawieranych za granicą, a także postępowania dotyczące zmiany nazwiska na nazwisko partnerki / partnera;
  • pełnomocnictw, stosunków majątkowych między partnerkami / partnerami i testamentów – pomagamy zabezpieczyć stosunki prawne między osobami żyjącymi w związkach tej samej płci w Polsce, w tym zwłaszcza poprzez sformułowanie szczegółowych pełnomocnictw, umów regulujących stosunki majątkowe oraz testamentów.

 

Nasze sprawy:

 

Bezpieczeństwo prawne dzieci

Zapewniamy pomoc prawną w zabezpieczeniu sytuacji prawnej dzieci urodzonych dzięki wykorzystaniu in vitro i macierzyństwu zastępczemu, w tym w rodzinach LGBT.

Przepisy polskiego prawa nadal nie regulują sytuacji prawnej dzieci urodzonych dzięki wykorzystaniu in vitro lub macierzyństwa zastępczego (surogacji), w tym w rodzinach LGBT. Pomagamy uregulować sytuację prawną dzieci urodzonych w Polsce i za granicą.

 

Świadczymy pomoc prawną także w sprawach zagranicznej adopcji dzieci przez pary tej samej płci – tego typu rodziny nadal nie mają możliwości wspólnej adopcji dziecka w Polsce. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach transkrypcji (przeniesienia do polskiego rejestru stanu cywilnego) zagranicznych aktów urodzenia, potwierdzenia obywatelstwa polskiego czy wydania polskiego paszportu i dowodu osobistego dla dzieci.

 

Nasze sprawy:

 

Dyskryminacja i przestępstwa z nienawiści

Wspieramy osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową m.in. w zatrudnieniu, dostępie do usług, ochronie zdrowia czy edukacji, a także spotykające się z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami, w tym z mową nienawiści.

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową jest nadal powszechna w wielu obszarach życia społecznego w Polsce. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach dotyczących naruszenia zasady równego traktowania wobec osób LGBT, zwłaszcza w zakresie dyskryminacji w zatrudnieniu, dostępie do usług, ochronie zdrowia czy edukacji. Obejmuje ono również reprezentację we wszelkiego rodzaju sprawach, w których pojawia się zarzut dyskryminacji – w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz karnych.

 

Specjalizujemy się również w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Reprezentujemy naszych klientów i klientki na wszystkich etapach postępowania karnego.

 

Nasze sprawy:

 

  • sprawa “drukarza z Łodzi” – postanowienie Sądu Najwyższego rozstrzygające, że dyskryminacja w dostępie do usług jest wykroczeniem [więcej o sprawie];
  • ochrona dóbr osobistych – odpowiedzialność szkoły za nieprzeciwdziałanie homofobii względem jednego z uczniów [więcej o sprawie];
  • reprezentacja organizacji pozarządowych – pozew Paula Camerona przeciwko jednej z organizacji pozarządowych działających na rzecz osób LGBT [więcej o sprawie];
  • wolność zgromadzeń – uchylenie decyzji Prezydenta Lublina o zakazie marszu równości [więcej o sprawie].
Sprawy osób transpłciowych

Reprezentujemy osoby transpłciowe w postępowaniach sądowych w sprawach uzgodnienia płci prawnej. Świadczymy również pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych w sprawach zmiany oznaczenia płci prawnej w akcie urodzenia na podstawie zagranicznego dokumentu.

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu osób transpłciowych, które są obywatelami państw spoza Unii Europejskiej i zamierzają uzgodnić płeć w Polsce na podstawie orzeczenia zagranicznego sądu lub innego organu. Doradzamy także w sprawach dotyczących zmiany imienia i nazwiska osoby transpłciowej.

 

Nasze sprawy:

 

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Nowowiejska 10/1
00-653 Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
+48 501 789 709
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
+48 504 349 123
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło