Równe traktowanie w miejscu pracy

10 września 2021

Przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza Kodeks pracy oraz tzw. ustawa równościowa nakładają na pracodawców konkretne obowiązki mające zapewnić przestrzeganie zasady równego traktowania w miejscu pracy, w tym ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową. Ochrona ta obejmuje zarówno osoby zatrudnianane na umowach o pracę, jak i osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych czy w ramach samozatrudnienia. Pracodawca, który wprowadza odpowiednie wewnętrzne polityki równościowe, z którymi powiązane są efektywne mechanizmy skargowe jest w stanie odpowiednio wcześnie identyfikować naruszenia, a także im przeciwdziałać, ograniczając tym samym ryzyko kosztownych i czasochłonnych postępowań sądowych. Z kolei pracownicy mogą żądać od pracodawcy zapewnienia im odpowiedniej ochrony przed tego rodzaju naruszeniami, a w przypadku, gdy okaże się ona nieskuteczna skierować sprawę do sądu.

Nasze sprawy:

– przeprowadzanie szkoleń dotyczących przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla pracodawców i pracowników w instytucjach prywatnych i publicznych, w tym uczelniach wyższych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych;
– analiza obowiązujących w miejscu pracy rozwiązań prawnych w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania oraz doradztwo w zakresie ich wzmocnienia;
– wprowadzanie kompleksowych polityk antydyskryminacyjnych i antymobbingowych w miejscu pracy, obejmujących m.in. skuteczne wewnętrzne mechanizmy skargowe;
– doradzanie i szkolenie członków komisji rozpoznających skargi pracowników na mobbing i dyskryminację,
– pierwsze w Polsce wygrane postępowanie o naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu ze względu na tożsamość płciową [więcej o sprawie].

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Krucza 5/11 lok. 45

00-548 Warszawa

 

Tel. +48 793 907 807

 

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło